هیات مدیره مرکز

تعداد بازدید:۹۴۷

دکتر فرهاد قمری

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی بهداشت حرفه ای

 مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس:08632238301

 ایمیل f.ghamari@gmail.com

 

دکتر حامد جعفری

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی علوم تغذیه

 مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس:08633684615

 ایمیل hamedjafari65@gmail.com

 

دکتر بهروز کریمی

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی بهداشت محیط

 مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس:08633684615

 ایمیل karimibehroz@yahoo.com

آخرین ویرایش۲۵ دی ۱۴۰۰