مطالب مرتبط با کلید واژه

مدیر مرکز


مدیر مرکز

      مدیریت مرکز: دکتر فرهاد قمری رشته تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی بهداشت حرفه ای  مرتبه علمی: استادیار شماره تماس:08632238301  ایمیل:  f.ghamari@gmail.com