مطالب مرتبط با کلید واژه

مالی


امورمالی

                         معرفی واحد:                                                                                                                                                                                                          امور مالی تهیه و تنظیم اسناد و امور مربوطه حسابداری و ارسال انها به دانشگاه علوم پزشکی جهت دریافت وجه نقد،تهیه و تنظیم صورتهای مالی و ارائه گزارش های مربوطه-نگهداری و بایگانی اسناد امور مالی-انجام کلیه دریافتها وپرداختهای پرسنل و غیره ...