آیین نامه‌ها و فرم‌ها- دستورالعمل ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
آئین نامه اجرایی سخت و زیان آوردستورالعمل ها
آیین نامه اجرایی ماده ۱۹۱ قانون کاردستورالعمل ها
آیین نامه اجرایی نحوه جلوگیری از آلودگی صوتیدستورالعمل ها
شیوه نامه برنامه عملیاتی "کنترل صدا در محیط کار"دستورالعمل ها
چک لیست بازرسی بهداشتی از مراکز عرضه فراورده های لبنی.دستورالعمل ها
راهنمای اصول خود مراقبتی در برابر طوفان های گرد و غبار یدستورالعمل ها
استفاده از سامانه ارتقاء رتبه شغلی خبره و عالیدستورالعمل ها
آیین‌نامه مدیریت زباله‌های بیمارستانیدستورالعمل ها
دستورالعمل های بهداشت حرفه ای درخصوص کرونا ویروسدستورالعمل ها
دستورالعمل های بهداشت حرفه ای درخصوص کرونا ویروسدستورالعمل ها
آیین نامه نحوه تبدیل وضع استخدام پیمانی به رسمیدستورالعمل ها
آیین نامه مرکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاریدستورالعمل ها
آیین نامه مرکز درمان سوء مصرف مواددستورالعمل ها