معرفی مدیران مراکز

واحدنامنام خانوادگیسمتپسترشته
 
بیمارستان آیت اله خوانساریعلیامیریمدیر مالیکارشناس مالی ستادمدیریت دولتی
بیمارستان امام خمینی محلاتمهدیفراستسرپرست امور مالیحسابدار(مسئول درآمد)مدیریت دولتی
بیمارستان امام سجاد آشتیانرضاکشفی آشتیانیمدیر مالیخدمتگذارکامپیوتر
بیمارستان امام صادق دلیجانمحسنمحمدخانیمسئول مالیمسئول مالیمدیریت مالی
بیمارستان امام علی کمیجانقاسمجامه بزرگیمسئول امور مالیکارشناس مسئول حسابداریحسابداری
بیمارستان امیرالمومنیناسماعیلچگنیمسئول مالیحسابدار مسئولحسابداری
بیمارستان امیرکبیرعلی اکبرنادری نورعینیسرپرست امور مالیحسابدار مسئولمدیریت مالی
بیمارستان طالقانیکوروشخواجویسرپرست امورمالیحسابدار مسئولریاضی
بیمارستان فرهنگ خسروانیحسینفراهانیسرپرست امور مالیحسابدارمدیریت بازرگانی
بیمارستان والفجر تفرشمحمدقاسمیمسئول مالیکارشناس مالیمدیریت دولتی
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۹ مورد.