اهداف عملیاتی کتابخانه

تعداد بازدید:۴۴

اهداف کتابخانه بیمارستان:

هدف اصلی کتابخانۀ مرکز آموزشی و درمانی  گردآوری منابع علمی و آموزشی و اشاعۀ اطلاعات در جهت تقویت برنامه‌های درمانی و  آموزشی این بیمارستان است. کتابخانه مرکز باید  جهت ارتقای سلامت  ، از طریق تهیه، توسعه و تسهیل دسترسی به منابع و ااطلاعات علمی مورد نیاز بیمارستان و مدیریت بهره برداری از این منابع در تحقق این اهداف و برنامه ها همگام می باشد.

اهداف بلند مدت:

  1. دستیابی به کتابخانه ای با فضای مناسب و مطلوب برای استفاده ی جامعه ی استفاده کننده از کتابخانه و ایجاد اشتیاق در مراجعین برای استفاده از کتابخانه
  2. تسهیل و امکانپذیر شدن دستیابی به اهداف سازمان مادر و بیمارستان
  3. ارتقاء کتابخانه بیمارستان مطابق استاندارد های کتابخانه بیمارستانی
  4. گرد اوری اطلاعاتی مورد نیاز  متخصصان علوم پزشکی در طبابت بالینی
  5. تهیه  نیازهای اطلاعاتی و آموزشی مصرف‌کنندگان خدمات بهداشتی یعنی بیماران و خانواده آنها

اهداف کوتاه مدت:

  1. فراهم‌سازی و گردآوری منابع اطلاعاتی اعم از چاپی و الکترونیک بروز مطابق تخصص های بیمارستان
  2. دسترس‌پذیر ساختن منابع و اطلاعات علمی مورد نیاز جامعه استفاده کننده بیمارستان
  3. ارائه خدمات اطلاع‌رسانی و مرجع به کلیه مراجعان بیمارستان
  4. ارائه خدمات عضویت و امانت به جامعه استفاده کننده
  5. راهنمایی و آموزش مراجعان در بازیابی و استفاده از منابع اطلاعاتی گردآوری شده

ردیف

عنوان برنامه

فعالیت

هدف برنامه

مسئول اجرا

زمان

منابع مورد نیاز

1

تهیه منابع

نیاز سنجی

تهیه منابع

تخصیص بودجه

ارتقا علمی اعضای کتابخانه

مسئول کتابخانه مرکز

در طول سال

ناشران معنبر دانشگاهی

2

مجموعه سازی

فهرست نویسی

آماده سازی

دسترسی پذیری منابع

استفاده بهینه از منابع تهیه شده

کارشناس خدمات فنی کتابخانه مرکزی

در طول سال

منابع بخش فنی کتابخانه مرکزی

3

برگزاری کارگاه های آموزشی

انتخاب موضوع  مناسب جهت کارگاه

انتخاب مدرس

مکان کارگاه

ارتقای علمی اعضای کتابخانه

رئیس گروه اطلاع رسانی

در طول سال

مکان و زمان مناسب

امکانات برای اجرا کارگاه

4

جذب و آموزش نیروی متخصص و کارامد

.جذب نیرو های طرح

برگزاری دوره های تخصصی

ارتقا کمی و کیفی فعالیت کتابخانه

ارتقا عملکرد نیروی انسانی

معاون محترم تحقیقات

رئیس گروه اطلاع رسانی

شش ماه اول سال

قوانین معاونت توسعه دانشگاه

5

به روزرسانی پروفایل علم سنجی اعضای هیات علمی بالینی گروه های آموزشی مرتبط

بروز رسانی و ارتقاء سامانه علم سنجی وزارت بهداشت

کارشناس پژوهش

در طول سال

ارتباط با اعضای هئیت علمی

آخرین ویرایش۱۶ اسفند ۱۴۰۲