واحد کنترل عفونت

تعداد بازدید:۳۸۴۳

سوپروایزر کنترل عفونت

آقای محمدتقی جودکی

 


مقطع تحصیلی : کارشناسی پرستاری
 

 


شرح وظایف :

 1.        شناخت منابع عفونتهای بیمارستانی ازطریق بررسی و انجام پژوهش
 2.        بکارگیری نتایج پژوهشه اومطالعات جدید درانجام مراقبتها برای پیشگیری وکنترل عفونت بیمارستانی.
 3.        همکاری درتوسعه واجرای برنامه های آموزشی برای کاد رپرستاری، دانشجویان و سایر کارکنان در صورت لزوم به منظو رپیشگیری و کنترل عفونت با همکاری سوپروایزرآموزشی
 4.        شرکت در جلسات  ودوره ها یآموزشی که در رابطه با کنترل عفونت برای کادر پرستاری با سایرگروهها برگزارمیشود.
 5.        تشکیل پرونده بهداشتی و تنظیم برنامه معاینات دوره ای و واکسیناسیو نبرای کارکنان بیمارستان وارائه گزارش از موارد مثبت.
 6.        ارزیابی وسایل وتجهیزات لازم برای عفونتهای خطرناک وارائه راهکاری مناسب به کمیته کنترل عفونت بیمارستان.
 7.        نیازسنجی آموزشی کارکنان بیمارستان درخصوص عفونتهای بیمارستانی وپیگیری اثر بخشی آموزشی
 8.        بازدید روزانه ازبخشهای مختلف بیمارستانی برای کشف موارد جدید احتمالی و پیگیری موارد گذشته از طریق نتایج آزمایشات وعلائم بالینی وثبت وارائه گزارشات لازم به کمیته مزبور
 9.        تهیه وتدوین دستورالعملهای کنترل عفونت دربخشهای ویژه وسایر قسمتهای آسیب پذیر بر اساس استانداردهای مراقبتی با همکاری کمیته کنترل عفونت.
10.      نظارت و ارزشیابی ازاجرای ضوابط ومقررات توصیه شده توسط کمیته کنترل عفونت در کلیه واحدهای بیمارستانی و گزارش نتایج به کمیته مزبور
11.      نظارت و کمک درایزولاسیون بیماران عفونی با توجه به خط مشی های کمیته وامکانات موجود
12.      همکاری با تیم کنترل عفونت بیمارستانی برای تشخیص، تحقیق، کنترل وارزشیابی و بروزعفونت درهمه گیریهای بیمارستانی.

شرکت در جلسات کمیته کنترل عفونت به منظورارائه اطلاعات وگزارشات ودریافت دستورالعملهای اجرایی

 

سوابق کاری :

سوپروایزر اورژانس مردان مرکز آموزشی درمانی حضرت ولیعصر ( عج ) بمدت 2 سال

کارشناس ایمنی بیمار مرکز آموزشی درمانی حضرت ولیعصر ( عج ) بمدت 2 سال

کارشناس مدیریت خطر و  مدیریت بلایا مرکز آموزشی درمانی حضرت ولیعصر ( عج ) بمدت 2 سال

 

شماره تماس : 32222003 الی 8 داخلی 2224

 

کلید واژه ها: عفونت کنترل عفونت کمیته کنترل عفونت کنترل کمیته کنترل کمیته بیمارستانی آموزشی مرکز آموزشی آموزشی درمانی حضرت

آخرین ویرایش۰۴ دی ۱۴۰۱

نظر شما :