پایگاه توسعه تحقیقات بالینی

تعداد بازدید:۲۵۱۷

""   واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان ولیعصر ( عج )    ""

 

   معرفی واحد


بار اصلی پژوهش و تحقیقات در دنیا بر عهده دانشگاه ها و مراکز آموزشی و تحقیقاتی است. در نظام سلامت و درمان ایران با توجه به ویژگی های ادغام آموزش و درمان پزشکی، مسئولیت و توان پژوهشی در یکجا تجمع یافته که با استفاده از این فرصت می‌توان منابع را مدیریت و پژوهش را در بخش بهداشت و درمان کشور هدایت کرد. 
تلاش جهت توسعه پژوهش های کاربردی و گسترش مرزهای دانش  موجب شکل گیری تفکر حمایت از تحقیقات بالینی با استفاده از ظرفیت های بالقوه بیمارستان ها و اعضای هیئت علمی دربیمارستانهای آموزشی درمانی از طرف معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شد. بر این اساس واحدهای توسعه تحقیقات بالینی و شوراهای پژوهشی بیمارستان ها با هدف ترغیب و توانمندسازی اعضای هیئت علمی و فراهم نمودن تسهیلات جهت انجام پژوهش در بیمارستان‌های آموزشی زیر نظر معاون پژوهشی بیمارستان تشکیل گردید. در همین راستا مرکز توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان ولیعصراز سال 1391 فعالیت خود را با هدف توانمند‌سازی و فرهنگ‌ سازی پژوهشی در بخش‌های بالینی بیمارستان آغاز کرد.
 

آخرین ویرایش۲۹ مهر ۱۴۰۰