مدیر شبکه

تعداد بازدید:۳۱۵۰

 

 

  

نام و نام خانوادگی: دکتر زهره حسینی 

رشته تحصیلی:متخصص اعصاب وروان وروانپزشکی 

پست الکترونیک: 

تلفن مستقیم: 08637224464

شماره تماس داخلی: 103

آدرس:آشتیان -خ باهنر -شبکه بهداشت و درمان 

سوابق اجرایی

شرح وظایف

  • اجرای وظایف قانونی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در شهرستان
  • اعمال سیاست های اجرایی و اداری وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی در شهرستان براساس دستورالعملهای ابلاغ شده
  • تدارک و پشتیبانی فنی، اداری و مالی از مراکز بهداشتی و پایگاه های سلامت  و واحدهای ارائه دهنده خدمات سطح اول تابعه
  • مشارکت در برنامه ریزی و اجرای اجزای مرتبط آموزش پزشکی جامعه نگر و پاسخگو
  • تدوین و اجرای پژوهش های کاربردی در زمینه مسائل سلامت منطقه
  • همکاری با سایر سازمانها، ادارات کل، نهادها و ارگانهای دولتی که در زمینه سلامت همگانی جامعه مسئولیت مستقیم و غیر مستقیم دارند
  • برنامه ریزی برای جلب مشارکت آحاد جامعه و بخش های مختلف توسعه در برنامه ریزی، تامین منابع ، اجرا و ارزشیابی برنامه های سلامتی
  • ارزیابی و ارزشیابی منظم شاخص های سلامتی درگروه های هدف برنامه های مختلف
  • جلب همکاری بخش غیردولتی برای اجرای برنامه های بهداشت
آخرین ویرایش۳۰ فروردین ۱۴۰۳