پرسش‌های متداول

تعداد بازدید:۲۲۷۶۳

 بخشنامه نحوه ارایه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران 1387/8/ 100 مورخ 19 / 2) بخشنامه شماره 76574 - -511001 پرسش) در تبصره ذیل بند ( 5 "سقف مبلغ ناشی از افزایش و یا کاهش مقادیر ردی فهایی که ضریب پیشنهادی جزء فصل مربوط بیشتر از ضریب پیشنهادی کل باشد، حداکثر تا 25 درصد مبلغ مذکور مجاز است. برای افزایش مقادیر این ردیف ها، بیش از سقف یاد شده، ضریب پیشنهادی کل ملاک است" ابهامی به شرح ذیل وجود دارد: مشاور در رسیدگی به صورت وضعیت، مقدار تک تک ردی فها را با مقدار متناظر همان ردیف در فهرست منضم به پیمان مقایسه کرده و هرکدام از سقف 125 % بیشتر شد، ضریب فصل را برای مقادیر مازاد به ضریب کل پیمان تغییر می دهد حال آنکه برداشت پیمانکار این است که جمع کل کارکرد فصل در صورت وضعیت باید با فصل متناظر در قرارداد تطبیق داده شود و این تبصره در مورد جمع مبلغ هر فصل اعمال گردد نه تک تک ردیف ها، با توجه به توضیحات یاد شده نحوه محاسبه به چه صورت خواهد بود؟  


 دستورالعمل نحوه ارایه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران به تفکیک - -511001 پاسخ) در بند ( 2
1387 با عنوان /8/ 100 مورخ 19 / فصلهای فهرست بها پیوست بخشنامه شماره 76574
" ضریب پیشنهادی جزء" قید گردیده: ضریب پیشنهادی جزء ضریبی است که از تقسیم مبلغ پیشنهادی
پیمانکار برای هر فصل (با توجه به تمامی شرایط) به مبلغ برآورد شده توسط دستگاه اجرایی برای همان
فصل حاصل می شود. بنابراین ملاک تعیین ضریب پیشنهادی جزء، جمع مبلغ مربوط به هر فصل می باشد
2 دستورالعمل - که به همین ترتیب در محاسبات مربوط به افزایش و کاهش مقادیر کار (موضوع بند 5
مذکور) وارد می شود، مشروط بر آن که ضوابط مندرج در تبصره ذیل ماده ( 5) دستورالعمل یادشده به شرح
زیر رعایت گردد:
" سقف مبلغ ناشی از افزایش و یا کاهش مقادیر ردی فهایی که ضریب پیشنهادی جزء فصل مربوط
بیشتر از ضریب پیشنهادی کل باشد (با رعایت محدودی تهای مندرج در ماده 29 شرایط عمومی پیمان )،
حداکثر تا 25 درصد مبلغ فصل مذکور مجاز است.برای افزایش مقادیر این ردی فها، بیش ازسقف یادشده
 

بخشنامه نحوه ارایه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران 1387 سقف افزایش و یا کاهش /8/ 100 مورخ 19 / -511002 پرسش) در بخشنامه شماره 76574 ردیف هایی که ضریب پیشنهادی جزء فصل مربوطه کمتر از ضریب پیشنهادی کل م یباشد چگونه تعیین می گردد؟  

پاسخ) در قراردادهای منعقده براساس فهرس تهای بهای واحدپایه و بخشنامه شماره
1387 ، سقف مبلغ ناشی از افزایش و یا کاهش مقادیر ردی فهایی که ضریب /8/ 100/76574 مورخ 19
پیشنهادی جزء فصل مربوط کمتر از ضریب پیشنهادی کل باشد، با رعایت محدودی تهای مندرج در ماده 29
شرایط عمومی پیمان تعیین می گردد و در هر حال ضریب پیشنهادی جز ء فصل مربوطه ملاک عمل
م یباشد.

-511003 پرسش) با توجه به تبصره ذیل ردیف 5،1387/8/ 100 مورخ 19 / قیمت از سوی پیمانکاران به تفکیک فصل های فهرست بها" به شماره 76574 درصورتی که ضریب پیشنهادی جزء یک فصل بیشتر از ضریب پیشنهادی کل باشد، ضریب ملاک برای آن فصل در پرداخت صورت وضعیتها چگونه محاسبه م یگردد؟ 

1-511003 پاسخ) به استناد تبصره ذیل ردیف 51387/8/19 ، سقف مبلغ ناشی از افزایش یا کاهش مقادیر ردی فهایی که ضریب پیشنهادی جز ء فصل
مربوطه بیشتز از ضریب پیشنهادی کل باشد (با رعایت محدودیت های مندرج در ماده 29 شرایط عمومی
پیمان) حداکثر تا 25 درصد مبلغ مذکور مجاز است. برای افزایش مقادیر این ردی فها، بیش از سقف یاد
شده، ضریب پیشنهادی کل ملاک است.
بنابراین در صورتی که ضریب پیشنهادی جزء فصل بیش از ضریب پیشنهادی کل باشد به صورت زیر عمل
م یشود:
- چنانچه افزایش یا کاهش تغییر مقادیر فصل کمتر از 25 درصد فصل مربوط باشد، ضریب پیشنهادی
جزء فصل ملاک است.
- چنانچه افزایش تغییر مقادیر فصل بیشتر از 25 درصد فصل مربوط باشد برای مازاد 25 درصد، ضریب
پیشنهادی کل ملاک است.
- چنانچه کاهش تغییر مقادیر فصل بیشتر از 25 درصد فصل مربوط باشد ضریب پیشنهادی جزء فصل
ملاک است.
 

-511005 پرسش) پروژه ای با توجه به بخشنامه شماره 76574 فهرس تبهای ابنیه سال 1388 منعقد شده است. ولی پس از انعقاد قرارداد و بازنگری نقش ههای موجود در اسناد مناقصه، تغییرات اساسی در نوع عملیات و مقادیر نقشه ها بوجود آمد . لازم به توضیح است که پیمانکار با توجه به مقدار کم سطح قال ببندی موجود در قرارداد و برآورد اولیه نسبت به ارایه ضریب مینوسی برای این فصل اقدام کرده بود که پس از بازنگری نقش ه ها توسط مهندسین مشاور پروژه این مقدار به حدود 12000 مترمربع افزایش پیدا کرده است. اکنون آیا با توجه به افزایش 25 % مقدار اولیه فصل قالب بندی، نحوه تعلق ضریب به فص لهای مربوطه باید از ضریب پیشنهادی کل صورت پذیرد یا باید توافق مجدد حاصل گردد؟  

-511005 پاسخ) در قراردادهای منعقده براساس فهرست بهای پایه ابنیه سال 1388 و با رعایت
1387 ، برای افزایش مقادیر ردی ف هایی که ضریب /8/ 100 مورخ 19 / ضوابط بخشنامه شماره 76574
پیشنهادی جزء فصل مربوطه کمتر از ضریب پیشنهادی کل باشد، در هر حال ضریب پیشنهادی جزء ملاک
است و رعایت محدودی تهای مندرج در ماده 29 شرایط عمومی پیمان الزامی است.
 

-511004 پرسش) در قراردادهای منعقده براساس فهرست های واحد پایه که رعایت ضوابط 1387 برای آنها الزامی است، چنانچه ضریب /8/ 100 مورخ 19 / مندرج در بخشنامه شماره 76574 پیشنهادی جزء یک فصل بیش از ضریب کل پیمان بوده و کارکرد این فصل نیز بیش از مبلغ ریالی آن در زمان پیشنهاد باشد، در این صورت کارکرد مازاد بر مبلغ ریالی زمان پیشنهاد برای فصل مربوطه با چه ضریبی محاسبه می گردد.  

-511004 پاسخ) در قراردادهای منعقده براساس فهارس بهای پایه و رعایت ضوابط بخشنامه شماره
2، سقف مبلغ ناشی از افزایش م قادیر - 1387 ، وفق تبصره ذیل بند 5 /8/ 100/76574 مورخ 19
ردیف های یک فصل، که ضریب پیشنهادی جزء فصل مربوط بیشتر از ضریب پبشنهادی کل باشد (با رعایت
محدودیت ها مندرج در ماده 29 شرایط عمومی پیمان) حداکثر تا 25 درصد مبلغ فصل مذکور مجاز است و
برای افزایش مقادیر بیش از سقف یاد شده ضریب پیشنهادی کل ملاک است.
 

      -511006 پرسش) در تبصره ذیل بند 5درخصوص افزایش مقادیر ردیف هایی که ضریب پیشنهادی جزء فصل بیشتر از ضریب پیشنهادی کل است تعیین تکلیف گردیده و سقف افزایش مقادیر با نرخ ضریب جزء، تا 25 درصد مبلغ اولیه پیمان تعیین شده که مازاد بر آن با اعمال ضریب کل پرداخت م یگردد، لیکن برای ردیف هایی که ضریب جزء کمتر از ضریب کل است سقف افزایش مقادیر مشخص نگردیده و کارفرمایان این برداشت را دارند که سقف افزایش مقادیر این ردیف ها نامحدود است و پیمانکار موظف به انجام کار تا هر مقدار با ضریب جزء می باشد و این در حالی است که ضریب کل هر پیمان از ضرایب جزء با مقادیر مشخص بدست آمده و افزایش نامحدود بخشی از آنها این توازن را بهم م یزند. در حال حاضر در پروژ های 25 درصد قرارداد که شامل ساختمانهای جنبی است ابلاغ گردیده و عمده ردیف های آن میلگرد و قال ببندی فلزی و کارهای لول هکشی با لول ه پلی اتیلن است که ضریب جزء دو قلم اول کمتر و قلم لوله کشی بیشتر از ضریب پیمان است که با روشی که توسط دستگاه نظارت اعمال م یشود زیان قابل توجهی به پیمانکار وارد م یشود. 2 برای ردیف های با ضریب جزء - اکنون این پرسش مطرح است که آیا همچنان که تبصره ذیل بند 5 بیشتر از نرخ کل پیمان اعمال م یشود در ردیف های با ضریب جزء کمتر نیز م یبایست لحاظ گردد؟  

-511006 پاسخ) در قراردادهای منعقده براساس فهارس بهای پایه و رعایت بخشنامه شماره
1387 سقف مبلغ ناشی از افزایش و یا کاهش مقادیر ردی فهایی که ضریب /8/ 100/76574 مورخ 19
پیشنهادی جزء فصل مربوط کمتر از ضریب پیشنهادی کل باشد، با رعایت محدودی ت های مندرج در ماده
29 شرایط عمومی پیمان، ضریب پیشنهادی جزء فصل مربوطه ملاک عمل م یباشد.