معرفی پرسنل

تعداد بازدید:۸۱۷

-- رئیس-اداره نظارت بر طرح های عمرانی:

مهندس نوید بیات

مدرک تحصیلی: مهندسی عمران

شرح وظایف:

نظارت بر پروژه های عمرانی، بررسی صورت وضعیت پیمانکاران، تهیه متره و برآورد پروژه های عمرانی بررسی طرح های اجرایی پروژه ها

شماره داخلی : 2251

تلفن: 33133882-086

---------------------------------------------

----رئیس اداره نظارت بر پیمان:

مهندس علی قنبری

مدرک تحصیلی: مهندسی مکانیک

شرح وظایف: بررسی نکات فنی قرارداد های پیمانکاری ، اجرای قوانین و مقررات ابلاغی سازمان فنی واجرایی در  پیمان ها

بررسی صورت وضعیت پیمانکاران ،تهیه متره وبرآوردپروژه های عمرانی ، طراحی و نظارت بر پروژه های تاسیساتی

شماره داخلی : 2252

تلفن: 33133882-086

--------------------------------------------

----رئیس اداره مهندسی نگهداشت منابع فیزیکی :

مهندس مهدی علی محمدی

مدرک تحصیلی: مهندسی مکانیک

شرح وظایف: بررسی معاینه فنی موتورخانه های تاسیسات مکانیکی ، آموزش سامانه ملی نگهداشت CMMS  اجرای ممیزی انرژی ، بررسی صورت وضعیت پیمانکاران،  اجرای مدیریت سبز سازمان

شماره داخلی : 2252

تلفن: 33133882-086

-------------------------------------------

----گروه عمران :

رییس گروه :مهندس مرتضی حسین آبادی 

کارشناسان :

  مهندس علی محمد سیفی

مهندس ایمان گیلی

مهندس علی حسین آبادی

مهندس احسان خدارحمی

شرح وظایف گروه عمران: بررسی صورت وضعیت پروژه ها، نظارت بر پروژه های در حال اجرا، ، تطبق قوانین فنی و اجرایی در پروزه ها ، بررسی تعدیل صورت وضعیت های پروژه های عمرانی، طراحی  ومهندسی ، تهیه متره و برآورد.

شماره داخلی : 2251

تلفن: 33133882-086

--------------------------------------------

---گروه برق:

کارشناس فنی:

مهندس مریم چقایی

مدرک تحصیلی : مهندسی برق

شرح وظایف گروه برق بررسی صورت وضعیت پروژه ها، نظارت بر پروژه های در حال اجرا، ، تطبق قوانین فنی و اجرایی در پروزه ها ، بررسی تعدیل صورت وضعیت های پروژه های عمرانی، طراحی  ومهندسی ، تهیه متره و برآورد

شماره داخلی : 2252

تلفن: 33133882-086

-------------------------------------------

گروه معماری:

کارشناس معماری

مهندس وحید عبدالوند

مدرک تحصیلی مهندسی معماری

شرح وظایف گروه معماری: بررسی صورت وضعیت پروژه ها، نظارت بر پروژه های در حال اجرا، ، تطبق قوانین فنی و اجرایی در پروزه ها ، بررسی تعدیل صورت وضعیت های پروژه های عمرانی، طراحی  ومهندسی ، تهیه متره و برآورد، تهیه نقشه و پلان  بررسی  وکنترل فضا های بهداشتی ودرمان  اجرایی و تطبیق آن با قواننین 

شماره داخلی : 2252

تلفن: 33133882-086

------------------------------------------

---گروه مکانیک:

کارشناس فنی:

مهندس سعید طاهری

مدرک تحصیلی :مهندسی مکانیک

شرح وظایف گروه مکانیک: بررسی صورت وضعیت پروژه ها، نظارت بر پروژه های در حال اجرا، ، تطبق قوانین فنی و اجرایی در پروزه ها ، بررسی تعدیل صورت وضعیت های پروژه های عمرانی، طراحی  ومهندسی ، تهیه متره و برآورد

شماره داخلی : 2252

تلفن: 33133882-086

-----------------------------------------

----امور قراردادها

سرکار خانم اکرم اسدی

کارشناس رسیدگی به امور اسناد فنی و پیمانکاران

شرح وظایف امور قراردادها : پیگیری امور قرارداد های پیمانکاران ، تمدید قرارداد ها ، تهیه سند مالی پروژه های عمرانی

شماره داخلی : 2251

تلفن: 33133882-086

--------------------------------------