معرفی مدیر

تعداد بازدید:۱۰۳۵
معرفی مدیر

مهندس محسن جاویدان

کارشناسی عمران - عمران

17 سال سابقه کار

تلفن تماس : 08633133882

شرح وظایف:
-         تعیین خط مشی دفتر فنی بر اساس سیاست های کلی وزارت متبوع و دانشگاه
-         تعیین برنامه عملیاتی جهت انجام امور مربوط به حوزه عمرانی
-         سازماندهی نیروی انسانی تحت نظر براساس برنامه های تدوین شده
-         تعیین برنامه زمانبندی جهت تحقق اهداف دفتر فنی
-         کنترل و پایش عملیات انجام شده در واحد بر اساس برنامه های از پیش تعیین شده
-         برگزاری جلسات توجیهی جهت همراستا نمودن فعالیت های پرسنل با اهداف دفتر فنی
-         مطالعه، بررسی و تحلیل بخشنامه ها و قوانین و مقررات
-         بررسی مشکلات و پاسخگویی مناسب به شکایات، ارباب رجوع، مراجع ذیربط و ...
-         تهیه آمار و ارائه گزارشات
-         انجام مکاتبات اداری و بایگانی مستندات مربوطه
-         آموزش و انتقال تجارب به کارکنان شاغل دردانشگاه
-         شرکت در جلسات  و کمیته ها حسب مور