مدیریت توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک