نظرسنجی مدیریت دانش

مدیریت دانش
 • 0
 • آیا نگرش مثبت به نظام مدیریت دانش و ایجاد باورهای تقویت‌کنندۀ مدیریت دانش در کارکنان (میل به پرسش، ریسک‌پذیری، میل به تغییر، بهبود مستمر و...) در مدیران وجود دارد؟*فقط یکی را انتخاب کنید
  1- نگرش مثبت به نظام مدیریت دانش وجود ندارد و از فرهنگ مدیریت دانش نیز حمایت نمی‌شود.
  2- نگرش مثبت به نظام مدیریت دانش تا حدودی وجود دارد ولی از فرهنگ مدیریت دانش حمایت نمی‌شود.
  3- نگرش مثبت به نظام مدیریت دانش وجود دارد و از فرهنگ مدیریت دانش به‌طور نسبی حمایت می‌شود.
  4- نگرش مثبت به نظام مدیریت دانش وجود دارد و از فرهنگ مدیریت دانش به‌طور کامل حمایت می‌شود.
  1