مطالب مرتبط با کلید واژه

مقالات


مقالات واحد سیستم ها وروش ها

مقالات واحد سیستم ها وروش ها

1-خلاصه فصول 7-1کتاب :تجزیه وتحلیل سیستمها وروشها 2-خلاصه مقاله آشنایی با فرآیند گرایی و مدیریت فرآیند در سازمان 3-اثر بخشی اجرای چرخه مدیریت بهر ه وری با رویکردکایزن عملیاتی 4-عوامل کلیدی موفقیت درپیاده سازی مدیریت فرآیند و ارایه چهارچوبی برای ارزیابی آمادگی سازمان 5-نقش بکارگیری ...