مطالب مرتبط با کلید واژه

خدمات دور اول


شناسنامه خدمات معاونت غذاودارو

شناسنامه خدمات معاونت غذاودارو

لیست خدمات بدون شناسه دور اول اصلاح نظام اداری باتوجه به نامشخص بودن  لیست خدمات استانی لغایت 96/11/03          1-خدمت پیگیری کمبودهای دارویی و هماهنگی با شرکت‌های توزیع دارویی و نظارت بر توزیع دارو در بخش دولتی و ...