معرفی کارمندان واحد نقل و انتقالات

تعداد بازدید:۸۸۶۲

 جناب آقای جعفری  

 شماره تلفن داخلی : 2274 

                                                                                   
 شرح وظایف کارگزینی نقل وانتقالات

 -.  جمع آوری درخواستهای متقاضیانی که موافقتهای مربوطه را اخذ نموده و ارجاع به کمیته نقل و انتقالات دانشگاه_

-. صدور ابلاغ جهت پرسنلی که درخواست آنان در کمیته نقل و انتقالات دانشگاه موافقت گریده است.

_ انجام مکاتبات مربوط به ماموریت آموزشی پرسنل به هیات رئیسه دانشگاه.

_ صدور احکام ماموریت و انتقال و ماموریت آموزشی برای کارکنان حقوق بگیر از ستاد دانشگاه.

_ بررسی سامانه نقل و انتقالات جهت موافقتهای واحدهای مبا و مقصد و معاونتهای تخصصی.

 

 

                                                                                   
                                                                                           

آخرین ویرایش۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳