واحد دبیرخانه

تعداد بازدید:۱۱۲۶

کارشناسان :

خانم رحیمی              سرپرست دبیرخانه              داخلی  2285

خانم واحدی ، خانم اکرم حسنی ، خانم خوانساریان  ، خانم مومنی نژاد ،آقای مشایخی نظام آبادی ، آقای مبارک آبادی 

 داخلی 2284

شماره مستقیم   33130180

شماره فاکس     33133147

 شرح وظایف :

انجام امورمربوط به ثبت نامه های وارده به دبیرخانه 

نامه های صادره ازدبیرخانه

دریافت وارسال نامه ها بصورت پست

دریافت وارسال نامه ها درشبکه سراسری دولت

دریافت وارسال نامه هادرشبکه سراسری وزارت بهداشت

دریافت وارسال فاکس های مربوطه

کلید واژه ها: دبیرخانه علوم پزشکی

آخرین ویرایش۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳