واحد بایگانی

تعداد بازدید:۷۲۳

کارشناسان :

فاطمه رضایی- عباس شریعتی- محمدخندابی الهام نژادی- مریم کمانی

 شماره تلفن :

 33136055  و  2283-2294

 : شرح وظایف

دریاقت نامه های اداری از طریق اتوماسیون و جاریزی در زونکن و پرونده ها

پاسخگویی به مراجعین وراهنمایی آنان به واحدهای مربوط و تکریم ارباب رجوع

تحویل پرونده های مورد نیاز به کارشناسان

حفظ و نگهداری نامه ها،اوراق،اسناد و مدارک،پرونده های محرمانه،مطابق مقررات و اصول بایگانی

ارتقا دانش شغلی و به روز نگهداری فرآیندهای بایگانی

تحویل پرونده هادر دفتر از طریق ثبت شماره نامه ونام و نام خانوادگی پرسنل بهمراه امضا کارشناسان

تشکیل پرونده های پرسنلی قراردادی-طرحی-بازنشستگی

تحویل نامه های وارده از دبیرخانه وثبت در سیستم

جاریزی نامه های دریافتی از دبیرخانه در زونکن نامه ها

پرینت نامه های طرحی در سیستم اتوماسیون و جاریزی در پرونده ها

تحویل نامه ها از طریق پست و واحدهای مرکز

جاریزی نامه های پرسنلی قراردادی-بازنشسته- طرحی و...

کلید واژه ها: بایگانی دانشگاه علوم پزشکی

آخرین ویرایش۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳