نظر شما در رابطه با سامانه نقل و انتقالات چیست ؟ چه میران توانسته است کار شما را تسریع کند ؟