افیلیشن و لوگوی مرکز تحقیقات

تعداد بازدید:۱۷۲۷
افیلیشن و لوگوی مرکز تحقیقات

آدرس علمی مرکز:
-    مرکز تحقیقات پزشکی و مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران
-    Molecular Medicine Research Center, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran

 

آخرین ویرایش۱۲ تیر ۱۳۹۸