بهداشت دهان و دندان

تعداد بازدید:۱۵۶۶
  

نام و نام خانوادگی: سمیه سرلک

رشته تحصیلی:پرستاری دندانپزشکی –بهداشت عمومی

پست الکترونیک: 

تلفن مستقیم: 08643222025

شماره تماس داخلی: 120

آدرس:جمهوری-خ جهاد-شبکه بهداشت ودرمان شهرستان محلات

سوابق اجرایی

 • 13 سال

شرح وظایف

 • 1-بررسی آمار عملکرد واحد های دندانپزشکی شهرستان و تجزیه و تحلیل آن وارسال به معاونت بهداشتی استان
   
  2-برگزاری جلسات آموزشی جهت دندانپزشکان ومراقبین سلامت وبهورزهاوتحلیل عملکرد وبررسی نقاط ضعف وقوت آن ها

  3-نظارت برپیگیری تعمیروسایل وتجهیزات دندانپزشکی واحدهای دندانپزشکی

  4-نظارت بر حسن اجرای برنامه های کشوری سلامت دهان و دندان در شهرستان
  5-نظارت و پایش مستمر واحدهای دندانپزشکی ومراکز وپایگاه ها وخانه های بهداشت
  6-تدوین برنامه عملیاتی واحد بهداشت دهان و دندان
  7-همکاری و هماهنگی برون بخشی با سایر ادارات و موسسات دولتی شهرستان در جهت ارتقاء سلامت دهان و دندان افراد گروههای هدف
  8-تنظیم درخواست خرید موادمصرفی واحد های دندانپزشکی تحت پوشش وهماهنگی وپیگیری خرید 

آخرین ویرایش۲۶ فروردین ۱۴۰۲