رابطین فناوری اطلاعات

ردیفنام نام خانوادگیحوزه کاری ثبت در سامانهتلفن ثابت سطح تحصیلات
1حمیدرحیمیفنآوری اطلاعات- غذاو دارو33678626کارشناسی ارشد
2مهدیعابدیفنآوری اطلاعات- دانشکده دندانپزشکی32724528کارشناس ارشد
3نیمابیغشفنآوری اطلاعات- معاونت بهداشتی6-33662024کارشناس ارشد
4مریمسلیمیفنآوری اطلاعات - معاونت بهداشت6-33662024کارشناسی
5حامدحیدریفنآوری اطلاعات - مرکز بهداشت اراک33684615کارشناسی
6منیرگودرزیفنآوری اطلاعات - ستاد33135309کارشناسی
7مجیدربیعی مطمئنفنآوری اطلاعات مجتمع پیامبر اعظم34173505-8کارشناس ارشد
8مهدیفیض آشتیانیفنآوری اطلاعات آشتیان8637222615کارشناسی
9محسنزمانیفنآوری اطلاعات تفرش36222057 36222100کارشناسی
10یونسسرمدیانفنآوری اطلاعات کمیجان35452085کارشناسی
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۶ مورد.