رابطین فناوری اطلاعات


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۷ مورد.
ردیفنام نام خانوادگیحوزه کاری ثبت در سامانهتلفن ثابت
1حمیدرحیمیفنآوری اطلاعات- غذاو دارو33678626
2مهدیعابدیفنآوری اطلاعات- دانشکده دندانپزشکی32724528
3نیمابیغشفنآوری اطلاعات- معاونت بهداشتی6-33662024
4مریمسلیمیفنآوری اطلاعات - معاونت بهداشت6-33662024
5حامدحیدریفنآوری اطلاعات - مرکز بهداشت اراک33684615
6منیرگودرزیفنآوری اطلاعات - ستاد33135309
7مجیدربیعی مطمئنفنآوری اطلاعات کلینیک امام رضا34020018
8مهدیفیض آشتیانیفنآوری اطلاعات آشتیان8637222615
9محسنزمانیفنآوری اطلاعات تفرش36222057 36222100
10یونسسرمدیانفنآوری اطلاعات کمیجان35452085