معرفی پرسنل آمار

تعداد بازدید:۴۱۶۸

پریسا شوقی     کارشناس آمار        

تلفن مستقیم : 33136407   پست الکترونیک p_shoughi@yahoo.com

شرح وظایف:

مدیریت اتوماسیون آماری معاونت درمان
مدیریت اتوماسیون آماری معاونت غذا و دارو
مدیریت اتوماسیون آماری مرکز فوریتها و مدیریت حوادث
مدیریت اتوماسیون آماری در بیمارستانهای تابعه و غیر تابعه
مدیریت اتوماسیون آماری در کلینیکها و پلی کلینیک ها
برگزاری کلاسها و آزمون مجازی در حیطه آمار
پاسخگویی به آمارهای درخواستی از کلیه نهادها و سازمانها و واحدها و...
جمع آوری و تحلیل و ثبت اطلاعات معاونت درمان و اورژانس و غذا و دارو در سالنامه دانشگاه
ثبت اطلاعات درمان و بیمارستانها و مدیریت حوادث و تجهیزات و غذا و دارو در سامانه سیناسا وزارتخانه
همکاری مستمر در امر بروزرسانی پورتال فارسی و انگلیسی
همکاری در تبیین و پیاده سازی هوش تجاری و داشبورد مدیریتی                             

جمع آوری اطلاعات افراد اقدام کننده به خودکشی و پاسخگویی به آمارهای درخواست شده در این خصوص

نعیمه موحدی نیا    کارشناس آمار      

تلفن مستقیم : 33136407

شرح وظایف:

حدود انتظارات (متناسب با اهداف عملکردی)
همکاری در امر بروزرسانی پورتال فارسی وانگلیسی
انجام امور مرتبط با سامانه اتوماسیون آماری در حوزه آموزش و اطلاعات مربوط به اعضای هیات علمی
جمع اوری ثبت و بررسی اطلاعات مربوط به نیروی انسانی دانشگاه
تنظیم و ارائه آمار و اطلاعات به واحدهای تابعه وزارت متبوع و واحدهای برون و درون سازمانی
همکاری در جمع آوری اطلاعات مورد نیاز سالنامه های دانشگاه و استانداری و وزارت متبوع
انجام امور مرتبط با سامانه اتوماسیون آماری در حوزه توسعه 

جمع آوری و تنظیم اطلاعات بهداشتی جهت پاسخگویی و ارائه آمارهای موردنیاز وزارت متبوع ، حوزه ریاست ، سایر واحدهای دانشگاه ، استانداری و سایر سازمان ها و نهاد های برون سازمانی
مدیریت اتوماسیون آماری در حوزه معاونت بهداشتی و انجام تمامی امور مربوطه از جمله ایجاد یا ویرایش اقلام و فرم های آماری و اطلاعاتی ، کاربری های مورد نیاز و ...
هماهنگی با مسئولین آمار شبکه های بهداشتی در راستای ثبت الکترونیک فرم های کددار بهداشتی در سامانه آماری دانشگاه ، به منظور بهره برداری از گزارش های به روز رسانی شده و ارائه آنها
برگزاری جلسات آموزشی یا بازآموزی برای کاربران
رابط ارزشیابی کارکنان و انجام و پیگیری  امور مربوط به ارزشیلبی سالانه کارکنان
دبیر کمیته توسعه و هوشمندسازی جوانی جمعیت
 
زهرا رضایی     کارشناس آمار        

تلفن مستقیم : 33136407

شرح وظایف:

حدود انتظارات (متناسب با اهداف عملکردی)
همکاری در امر بروزرسانی پورتال فارسی وانگلیسی
جمع آوری و ثبت کلیه پرسنل رسمی قرار دادی شرکتی طرحی و سایر در ستاد و معاونتها و کلینیکهای دانشگاه در اتوماسیون آماری دانشگاه
نظارت و هدایت کاربران اتوماسیون آماری شهرهای مختلف بعنوان ادمین اتوماسیون آماری
انجام امور اتوماسیون آماری در حوزه معاونت دانشجویی
ساخت فرم و گزارشر در حوزه امور اجتماعی و معاونت دانشجویی
دادن آمارهای مختلف ارسالی از حوزهای بیرون دانشگاهی و درون دانشگاهی
جمع آوری و تنظیم اطلاعات بهداشتی جهت پاسخگویی و ارائه آمارهای موردنیاز وزارت متبوع ، حوزه ریاست ، سایر واحدهای دانشگاه ، استانداری و سایر سازمان ها و نهاد های برون سازمانی
مدیریت اتوماسیون آماری در حوزه معاونت بهداشتی و انجام تمامی امور مربوطه از جمله ایجاد یا ویرایش اقلام و فرم های آماری و اطلاعاتی ، کاربری های مورد نیاز و ...
هماهنگی با مسئولین آمار شبکه های بهداشتی در راستای ثبت الکترونیک فرم های کددار بهداشتی در سامانه آماری دانشگاه ، به منظور بهره برداری از گزارش های به روز رسانی شده و ارائه آنها
برگزاری جلسات آموزشی یا بازآموزی برای کاربران

آخرین ویرایش۲۵ دی ۱۴۰۲