معرفی پرسنل

تعداد بازدید:۴۶۴۲
Avatar مهندس علی ربیعی

 

مهندس علی ربیعی

کارشناس نرم افزار

مسئول پورتال دانشگاه، آنتی ویروس و حسابداری تعهدی

شماره مستقیم: 33124922 شماره داخلی: 2318

پست الکترونیک : rabiei.a@arakmu.ac.ir

Avatar مهندس محمدرضا جودکی

 

مهندس محمدرضا جودکی

کارشناس سخت افزار

مسئول سخت افزار و ایمیل آکادمیک دانشگاه

شماره مستقیم: 33130941 شماره داخلی: 2324

پست الکترونیک : m.joudaki@arakmu.ac.ir

Avatar مهندس ناصر رضایی

 

مهندس ناصر رضایی

کارشناس ارشد رایانه

مسئول شبکه، اینترنت و اینترانت دانشگاه

شماره مستقیم: 33130941 شماره داخلی: 2363

پست الکترونیک : Rezaee@arakmu.ac.ir

Avatar مهندس سجاد مویدی

 

مهندس سجاد مویدی

کارشناس رایانه

مسئول سخت افزار و سامانه شمس دانشگاه

شماره مستقیم: 33130941 شماره داخلی: 2324

پست الکترونیک : s.moayedi@arakmu.ac.ir

Avatar مهندس محمدرضا عرب

 

مهندس محمدرضا عرب

کارشناس فنی مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه

مسئول سامانه تصاویر پزشکی (Pacs)

شماره مستقیم: 33127235 شماره داخلی: 2369

پست الکترونیک : arab1383@yahoo.com

Avatar مهندس کوروش نخستین

 

مهندس کوروش نخستین

کارشناس ارشد رایانه

مسئول اتوماسیون اداری دانشگاه

شماره مستقیم: 33134421 شماره داخلی: 2322

پست الکترونیک :k.nakhostin@arakmu.ac.ir

Avatar مهندس راضیه بدخشان

 

مهندس راضیه بدخشان

کارشناس ارشد رایانه

ادمین سامانه پرسنلی،آماری و تردد، کارشناس پایش برنامه عملیاتی مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

شماره داخلی: 2323

پست الکترونیک : badakhshan@arakmu.ac.ir

Avatar مهندس حمیده علی اکبرپور

 

مهندس حمیده علی اکبرپور

کارشناس ارشد رایانه

دانشگاه HIS مسئول سامانه سپاس و

شماره مستقیم: 33134421 شماره داخلی: 2322

پست الکترونیک : aliakbarpour@arakmu.ac.ir

Avatar مهندس منیره عبدی

 

مهندس منیره عبدی

کارشناس ارشد رایانه

مسئول اتوماسیون اداری دانشگاه

شماره مستقیم: 33134421 شماره داخلی: 2322

Avatar مهندس فاطمه عقیقی طالع

 

فاطمه عقیقی طالع

کارشناس ارشد رایانه

شماره داخلی: 2323

Avatar مهندس سمانه خلج مهرآبادی

 

مهندس سمانه خلج مهرآبادی

کارشناس ارشد رایانه

کارشناس رایانه معاونت درمان

شماره مستقیم: 33127235 شماره داخلی: 2369

Avatar مهندس زینب خزایی

 

مهندس زینب خزایی

کارشناس ارشد رایانه

کارشناس تحلیل اطلاعات

شماره مستقیم: 33130883 شماره داخلی : 2319

پست الکترونیک: khazaee@arakmu.ac.ir