معرفی پرسنل


مهندس علی ربیعی
عنوان پست سازمانی: کارشناس نرم افزار
مسئول پورتال دانشگاه، آنتی ویروس و حسابداری تعهدی
شماره مستقیم: 33124922   شماره داخلی: 2318
پست الکترونیک :rabiei.a@arakmu.ac.ir
 

 

مهندس محمدرضا جودکی
عنوان پست سازمانی: کارشناس سخت افزار
مسئول سخت افزار و ایمیل آکادمیک دانشگاه
شماره مستقیم: 33130941   شماره داخلی: 2324
پست الکترونیک :m.joudaki@arakmu.ac.ir
 

 

مهندس ناصر رضایی
عنوان پست سازمانی:کارشناس ارشد رایانه
مسئول شبکه، اینترنت و اینترانت دانشگاه
شماره مستقیم: 33130941   شماره داخلی: 2363
پست الکترونیک :Rezaee@arakmu.ac.ir

 

 

 

مهندس سجاد مویدی
عنوان پست سازمانی: کارشناس رایانه
مسئول سخت افزار و سامانه شمس دانشگاه
شماره مستقیم: 33130941   شماره داخلی: 2324
پست الکترونیک :s.moayedi@arakmu.ac.ir

 

 

 

مهندس کوروش نخستین
عنوان پست سازمانی: کارشناس ارشد رایانه
مسئول اتوماسیون اداری دانشگاه
شماره مستقیم: 33134421   شماره داخلی: 2322
پست الکترونیک :k.nakhostin@arakmu.ac.ir

 

 

 

مهندس محمدرضا عرب
عنوان پست سازمانی: کارشناس فنی مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه
مسئول سامانه تصاویر پزشکی (Pacs) دانشگاه
شماره مستقیم: 33127235   شماره داخلی: 2369
پست الکترونیک :arab1383@yahoo.com

 

 

مهندس منیره عبدی
عنوان پست سازمانی: کارشناس ارشد رایانه
مسئول اتوماسیون اداری دانشگاه
شماره مستقیم: 33134421   شماره داخلی: 2322
پست الکترونیک :

 

 

 

مهندس راضیه بدخشان
عنوان پست سازمانی: کارشناس ارشد رایانه
ادمین سامانه پرسنلی،  ادمین سامانه آماری، کارشناس پایش برنامه عملیاتی مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
شماره مستقیم:    شماره داخلی: 2323
پست الکترونیک :badakhshan@arakmu.ac.ir

 

 

 

 


مهندس حمیده علی اکبرپور
عنوان پست سازمانی: کارشناس ارشد رایانه
مسئول سامانه سپاس و HIS دانشگاه
شماره مستقیم: 33134421     شماره داخلی: 2322
پست الکترونیک:aliakbarpour@arakmu.ac.ir
 

آخرین ویرایش۲۵ شهریور ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۱۷۲۳