مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک

اخبار آمار و فناوری اطلاعات

بازدید واحد آمار اورژانس ۱۱۵
۰۱ شهریور ۱۴۰۲ | ۰۹:۴۱

بازدید واحد آمار اورژانس ۱۱۵

بازدید واحد آمار کلینیکهای ویژه
۰۱ شهریور ۱۴۰۲ | ۰۹:۳۹

بازدید واحد آمار کلینیکهای ویژه

آموزش فناوری