مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک

اخبار آمار و فناوری اطلاعات

بازدید واحد آمار اورزانس ۱۱۵
۰۱ بهمن ۱۴۰۱ | ۱۲:۴۸

بازدید واحد آمار اورزانس ۱۱۵

آموزش فناوری