مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک

اخبار آمار و فناوری اطلاعات

راه اندازی پخش زنده اینترنتی
۰۴ شهریور ۱۳۹۹ | ۰۸:۰۸

راه اندازی پخش زنده اینترنتی