آموزش گزارش اطلاعاتی در اتوماسیون آماری

تعداد بازدید:۱۵۹۹

بعد از ورود اطلاعات در فرمهای  اطلاعاتی توسط کار بران مربوطه جهت ارائه این اطلاعات به بخشهای مختلف سازمان و انجام تحلیل و بررسی روی هر یک از اقلام ا طلاعاتی گزارش تهیه شود در این فایل مراحل مختلف ایجاد گزارش مربوط به نیروی انسانی دانشگاه دیده شده است.


لینک دانلود فایل
آخرین ویرایش۲۱ دی ۱۳۹۸