آیا با الکترونیک شدن مکاتبات و حذف هرگونه مکاتبات کاغذی با معاونت غذا و دارو موافق هستید؟

ویژه داروخانه ها، شرکت های غذایی و دارویی