کارگزینی

                                                           شرح وظایف واحد کارگزینی
1- صدور احکام حقوقی ( تغییر ضریب سالیانه پرسنل ، انتصاب ، مرخصی بدون حقوق ، ماموریت و...)
2- ثبت مرخصی پرسنل و محاسبه و اعلام مرخصی سالیانه 
3- شرکت در جلسات اداری 
4- تهیه گزارشات لازم 
5- پیگیری و اجرای بخشنامه های اداری 
6- بررسی و رسیدگی به پیشنهادات و درخواستهای پرسنل ( مرخصی بدون حقوق – انتقال – ماموریت به خدمت – بازنشستگی پیش از موعدو...... ) 
7- رسیدگی و بررسی درخواستهای متقاضیان کار 
8- رسیدگی به درخواستهای واصله مربوط به استخدام – تبدیل وضع استخدامی 
9- انجام امور مربوط به بازنشستگی ( تشکیل پرونده و ارسال مدارک به استان جهت برقراری احکام ) 
 

  اسامی پرسنل :


علی رضایی:رئیس اداره امور عمومی شبکه بهداشت ودرمان و مرکز بهداشت شهرستان تفرش

مریم شرفی:کارگزین بیمارستان والفجر

حبیب نوروزی:متصدی امور دفتری و بایگانی


بدینوسیله از همه همکاران محترم این واحد در زمینه صدور به موقع احکام تقدیر و تشکر می گردد.

آخرین ویرایش۰۴ مهر ۱۳۹۷