امورمالی

                                                                     شرح وظایف امور مالی :
- تهیه و تدوین صورتهای مالی شبکه از طریق نظارت مستمر بر عملیات امور مالی و محاسباتی و نگهداری و تنظیم حسابهابر طبق آیین نامه ومقررات حاکم برتحریر دفاتر وضوابط مربوطه وصحت و سلامت آنها و تهیه گزارشات موردی مدیریت.
- هماهنگی در اجرای قوانین و مقررات حاکم بر عملیات مالی شبکه وحفظ و حراست از اسناد و دفاتر مالی.
-تبادل اطلاعات مالی  شبکه حسب مورد با دستگاه های نظارتی قانونی با هماهنگی مقام مسئول شبکه
- نگهداری و تحویل و تحول وجوه نقدینه ها وسپرده ها و اوراق بهادارو پیگیری و نظارت مستمر بر وصول به موقع درآمد های شبکه.
- نظارت برعملکرد مالی حسابداران واحدهای اجرایی تابعه و واحدهای وابسته.
- شناسایی و نگهداریحساب مقداری و ریالی اموال، ماشین آلات و تجهیزات و دارائی های شبکه.
-اطلاع و کنترل کلیه تفویض اختیارات جهت امضاء های مجاز درمصرف منابع و فراهم نمودن شرایط هماهنگی بین آنان .
معرفی پرسنل:
محمد محبعلی مسئول امور مالی شبکه و مرکز بهداشت شهرستان تفرش
رضا ابوالحسنی مسئول تدارکات
فاطمه عیسایی مسئول دریافت و پرداخت 
رضا قربانعلی حسابدار و  مسئول انبارشبکه
ابراهیم ذوالفقاری مسئول امین اموال شبکه و مسئول دفترداری

آخرین ویرایش۰۴ مهر ۱۳۹۷