معرفی مدیر توسعه سازمان وتحول اداری

تعداد بازدید:۱۸۸۶

آقای وهب حبیب پور

 مدیر توسعه سازمان وتحول اداری

مدرک تحصیلی :فوق لیسانس مدیریت دولتی

سابقه خدمت: 13سال

آدرس محل کار : خیابان شیرودی- خیابان علم الهدی- دانشگاه علوم پزشکی اراک 
طبقه دوم - مدیریت توسعه سازمان وتحول اداری

شماره تلفن مستقیم:3130130 3   

شماره مرکزتلفن:   8 - 33136055  شماره تلفن داخلی:2242

کلید واژه ها: مدیرتوسعه سازمان وتحول اداری وهب حبیب پور دانشگاه علوم پزشکی اراک

آخرین ویرایش۱۷ شهریور ۱۴۰۰