معرفی مدیرمنابع انسانی

خانم دکتر عاطفه صالح فرد

 مدیرمنابع انسانی

مدرک تحصیلی :دکترای حرفه‌ای

سابقه خدمت: 15سال

آدرس محل کار : خیابان شیرودی- خیابان علم الهدی- دانشگاه علوم پزشکی اراک 
طبقه سوم - مدیریت منابع انسانی

33133884:شماره تلفن مستقیم

شماره مرکزتلفن:   8 - 33136055  شماره تلفن داخلی:2231

آخرین ویرایش۲۴ مهر ۱۳۹۷