معرفی مدیربرنامه ریزی بودجه وپایش عملکرد

آقای محمد رضا شیرازی

مدیر بودجه ، برنامه ریزی و پایش عملکرد

مدرک تحصیلی :کارشناس ارشد حسابداری

سابقه خدمت:23سال

آدرس محل کار : دانشگاه علوم پزشکی اراک - خیابان علم الهدی- 
معاونت توسعه مدیریت ومنابع- مدیریت  بودجه ، برنامه ریزی و پایش عملکرد

تلفن مستقیم :  33136473 - 086 
شماره مرکزتلفن:  8 - 33136055  داخلی :  2248

آخرین ویرایش۲۲ مهر ۱۳۹۷