معرفی مدیربرنامه ریزی بودجه وپایش عملکرد

تعداد بازدید:۱۶۰۸

آقای فرشید خازنچین

 مدیر بودجه ، برنامه ریزی و پایش عملکرد

مدرک تحصیلی :کارشناس ارشد مدیریت مالی

سابقه خدمت:12سال

آدرس محل کار :  خیابان شیرودی -خیابان علم الهدی-دانشگاه علوم پزشکی اراک - 

طبقه دوم - مدیریت  بودجه ، برنامه ریزی و پایش عملکرد

تلفن مستقیم :  33136473 - 086 
شماره مرکزتلفن:  8 - 33136055  داخلی :  2248

کلید واژه ها: مدیر بودجه ، برنامه ریزی و پایش عملکرد خیابان علم الهدی فرشید خازنچین دانشگاه علوم پزشکی اراک

آخرین ویرایش۱۷ شهریور ۱۴۰۰