معرفی مدیرمنابع فیزیکی ونظارت برطرح های عمرانی

تعداد بازدید:۱۲۷۰

آقای محسن جاویدان 

مدیرمنابع فیزیکی ونظارت برطرح های عمرانی

مدرک تحصیلی :

سابقه خدمت: سال

آدرس محل کار : خیابان شیرودی- خیابان علم الهدی- دانشگاه علوم پزشکی اراک 
طبقه دوم - مدیریت منابع فیزیکی ونظارت برطرح های عمرانی

شماره تلفن مستقیم: 33133882

شماره مرکزتلفن:   8 - 33136055  شماره تلفن داخلی:2243

کلید واژه ها: مدیرمنابع فیزیکی ونظارت برطرح های عمرانی خیابان علم الهدی محسن جاویدان دانشگاه علوم پزشکی اراک

آخرین ویرایش۱۷ شهریور ۱۴۰۰