معرفی مدیران مراکز

واحدنامنام خانوادگیسمتپسترشته
 
بیمارستان امیرکبیرعلی اکبرنادری نورعینیسرپرست امور مالیحسابدار مسئولمدیریت مالی
بیمارستان طالقانیکوروشخواجویسرپرست امورمالیحسابدار مسئولریاضی
بیمارستان ولیعصر(عج)محسنکارچانیمسئول مالیمسئول مالیمدیریت دولتی- مالی
بیمارستان امیرالمومنیناسماعیلچگنیمسئول مالیحسابدار مسئولحسابداری
بیمارستان آیت اله خوانساریعلیامیریمدیر مالیکارشناس مالی ستادمدیریت دولتی
شبکه بهداشت آشتیاننجیمهغلامحسینیمسئول مالیکارشناس مسئول حسابداریحسابداری
بیمارستان امام سجاد آشتیانرضاکشفی آشتیانیمدیر مالیخدمتگذارکامپیوتر
مرکز بهداشت اراکاسماعیلقراباغیمسئول امور مالیرئیس اداره حسابداریحسابداری
شبکه بهداشت تفرشمحمدمحبعلیمدیر مالیمسئول حسابداریمدیریت صنعتی
بیمارستان والفجر تفرشمحمدقاسمیمسئول مالیکارشناس مالیمدیریت دولتی
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۹ مورد.