واحد ایمنی و بهبود کیفیت

تعداد بازدید:۶۱۶۲

مسئول بهبود کیفیت
 

خانم طیبه سادات موسویان

کارشناسی پرستاری
داخلی 2287

شرح وظایف مسئول بهبود کیفیت :

- تدوین برنامه بهبود کیفیت فراگیر بیمارستان در موضوعات بالینی و غیر بالینی (مدیریت،امور مالی،خدمات پزشکی،خدمات پرستاری،خدمات عمومی و پشتیبانی،خدمات پاراکلینیک )
- تدوین سیستم ها و فرایند های بیمارستان منطبق بر اصول بهبود کیفیت طراحی شده.
- تدوین شاخص های مهم عملکردی اختصاصی،قابل اندازه گیری ،قابل دستیابی و زمان دارجهت فرایند های مختلف بیمارستان
- پایش مستمر برنامه بهبود کیفیت،داده ها، اقدامات ومداخلات مدیریتی از طریق تحلیل شاخص ها
- تهیه گزارش سالیانه برنامه بهبود کیفیت
- تدوین واجرای خط مشی رسیدگی به پیشنهادات،انتقادات و شکایات در بیمارستان
- تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان با هدایت تیم مدیریت اجرایی بیمارستان
- تعیین و نشر بیانیه رسالت بیمارستان در سطح واحدهای مختلف بیمارستان
- پیگیری و هماهنگی پیاده سازی استانداردهای اعتبار بخشی در واحدهای مختلف بیمارستان
- تدوین برنامه عملیاتی سالیانه پیشبرد هماهنگ ویکپارچه برنامه های بهبود کیفیت،ارتقای ایمنی بیماردر راستای الگوی اعتباربخشی
- ایجاد نظام جامع مدیریت خطر بیمارستان
- ایجاد نظام گزارش دهی خطاهای پزشکی در بیمارستان
- تصویب وابلاغ خط مشی و روش های دریافتی از واحد های مختلف بیمارستان
- اجرا و پایش برنامه ممیزی جامع بیمارستان
- ابلاغ وهماهنگی در اجرای راهنماهای طبابت بالینی در سطحواحد های مختلف بیمارستان
- هماهنگی برگزاری کمیته های بیمارستانی و رهگیری اجرای مصوباتهماهنگی ویکپارچه سازی فعالیتهای بهبود کیفیت در بیمارستانمسئول ایمنی بیمار 
خانم مریم جودکی

کارشناسی  پرستاری
داخلی 2287

شرح وظایف کارشناس  ایمنی بیمار :

- همکاری در تدوین، اجرا و بازنگری برنامه سالیانه ایمنی بیمار در بیمارستان به منظور دستیابی به سطح یک استانداردهای بیمارستانهای دوستدار ایمنی بیمار

- همکاری در خودارزیابی استانداردهای الزامی بیمارستانهای دوستدار ایمنی بیمار در بیمارستان

- همکاری در بررسی فرهنگ ایمنی بیمار بر مبنای سالیانه و اقدام اصلاحی به منظور ارتقاء آن 

- شرکت در بازدیدهای مدیریتی ایمنی بیمار و پیگیری انجام اقدام اصلاحی و بازخورد به کارکنان 

- همکاری در انجام ممیزی های بالینی و پیشنهاد موضوعات ممیزی بالینی بر اساس نتایج بازدیدهای مدیریتی و تحلیلی ریشه ای وقایع

- ایجاد و آموزش چگونگی استفاده از سیستم یادگیری و گزارش دهی اتفاقات ناخواسته در بیمارستان 

- راهبری و مدیریت خطر موضوعات تهدید کننده ایمنی بیمار

- شرکت فعالانه در جلسات مرگ و میر و معلولیتها و پیگیری اتفاقات تهدیدکننده ایمنی بیمار جهت انجام تحلیل ریشه ای وقایع 

- اقدام اصلاحی بر اساس نتایج تحلیل ریشه ای وقایع به منظور کاهش خطرات در سازمان 

- شرکت و همکاری فعالانه در تدوین خط مشی ها و روشهای اجرایی در سازمان بمنظور اشاعه ارائه خدمات بهینه

- بسترسازی و ایجاد شیوه مناسب برقراری ارتباط در خصوص موضوعات مرتبط به ایمنی بیمار در داخل بیمارستان 

- ارزیابی اثربخشی اقدامات اجرا شده در راستای ایمنی بیمار و ارائه گزارش به مسئول ایمنی بیمار  

- پایش شاخصهای ایمنی بیمار

 

 

کلید واژه ها: بهبود کیفیت

آخرین ویرایش۱۶ مرداد ۱۴۰۲