مطالب مرتبط با کلید واژه

اورژانس بستری


اورژانس تحت نظر

مسئول بخش اورژانس تحت نظر   خانم عصمت رنجبر مقطع تحصیلی کارشناس پرستاری     مشخصات واحد اورژانس واحد اورژانس تخصصی بیمارستان ولیعصر واقع در ضلع شرقی این مرکز و شامل تریاژ، واحدacute  و واحد بستری زنان و مردان می باشد که بیماران پس از پذیرش در ...

اورژانس مردان و زنان

بخش اورژانس آقایان  خانم الهام حیدری   مقطع تحصیلی : کارشناس پرستاری   اورژانس بستری مردان 24 تخت فعال و 9 اتاق واقع در طبقه اول ساختمان اورژانس که با سیستم آسانسور به واحد تحت حاد مرتبط می باشد. بیماران مرد در این واحد به ...