فرم ارزشیابی وبینار تولید محتوای آموزشی با استفاده از نرم افزار ISPRING SUITE

فرم ارزشیابی وبینار "تولید محتوای آموزشی با استفاده از نرم افزار ISPRING SUITE" مورخ : 1400/9/17 مدرس:خانم دکتر ظریف صناعی
 • 0
 • نام و نام خانودگی*نام کامل
  1
 • جنسیت*فقط یکی انتخاب کنید
  زن
  مرد
  2
 • جنسیت*توضیح بیشتر
  3
 • سابقه تدریس*فقط یکی انتخاب کنید
  0-5 سال
  5-10
  اا سال به بالا
  4
 • رشته تحصیلی*
  5
 • سوالات ارزشیابی
  6
 • آیا موضوع کارگاه، برای ارائه مجازی مناسب بود؟*امتیاز بدهید
  7
 • آیا قبل از کارگاه،برنامه زمان بندی ارائه شده است؟*امتیاز بدهید
  8
 • آیا وضعیت ادوبی کانکت مناسب ارائه مجازی بود؟*امتیاز بدهید
  9
 • آیا محتوی ارائه شده با نیازهای جامعه علمی مطابقت داشت؟**امتیاز بدهید
  10
 • آیا توالی مناسب و منطقی مطالب رعایت شده است؟*امتیاز بدهید
  11
 • آیا کیفیت تصویری و صوتی محتواهای آموزشی مناسب بود؟*امتیاز بدهید
  12
 • آیا امکان سوال کردن و پاسخ گرفتن فراهم شده است؟*امتیاز بدهید
  13
 • میزان احساس رضایت از شرکت در این برنامه را چگونه توصیف می کنید؟*امتیاز بدهید
  14
 • میزان برآورده شدن انتظارات خود را چگونه توصیف می کنید؟*امتیاز بدهید
  15
 • میزان تغییر نگرش مثبت خود را در اثر شرکت در برنامه چگونه توصیف می کنید؟*امتیاز بدهید
  16
 • میزان افزایش دانش خود را در اثر شرکت در برنامه چگونه توصیف می کنید؟*امتیاز بدهید
  17
 • نظرات*توضیح بیشتر
  18