جشنواره مطهری

 معرفی جشنواره مطهری

 گزارش سال های گذشته

 آیین نامه ها و فرم ها

 

 

قابل توجه متقاضین شرکت کننده در چهاردهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری: 

نحوه  شرکت  در جشنواره :

 ارسال فرم خلاصه فرآیند آموزشی(الزامی)  

ارسال فرم تاییدیه اجرا(الزامی ) 

ارسال پیوست های فرآیند ( اختیاری ) 

                             به آدرس الکترونیک :edcarak@gmail.com

                                      شماره تماس : 34173641-086

کلید واژه ها: جشنواره مطهری

آخرین ویرایش۰۲ مهر ۱۳۹۹