کارشناسان اداره دانش آموختگان

تعداد بازدید:۱۵۱۲
  

نام و نام خانوادگی: رضوان رضایی

سمت: رئیس اداره دانش آموختگان 

تلفن مستقیم: 08633838611

شماره تماس داخلی: 611

 

نام و نام خانوادگی: عذرا هداوندی

سمت: کارشناس صدور فرم فراغت از تحصیل

تلفن مستقیم: 08633838609

شماره تماس داخلی: 609

 
  

نام و نام خانوادگی: فرزانه حاتمی

سمت: کارشناس صدور فرم فراغت از تحصیل

تلفن مستقیم: 08633838609

شماره تماس داخلی: 624

 

 
  
  

نام و نام خانوادگی: مریم مجیدی

سمت: کارشناس صدور دانشنامه- گواهی فراغت از تحصیل- ریز نمرات

تلفن مستقیم: 08633838612

شماره تماس داخلی: 612

 

نام و نام خانوادگی: مژگان دربندی

سمت:کارشناس امور دانش آموختگان (  صدور گزارش فارغ التحصیلی -صدور مجوز تحویل دانشنامه)

تلفن مستقیم: 08633838629

شماره تماس داخلی: 629

 
  

نام و نام خانوادگی: مارال علی نوری

سمت:کارشناس امور دانش آموختگان ( صدور گواهی موقت- صدور گزارش فارغ التحصیلی)

تلفن مستقیم: 08633838626

شماره تماس داخلی: 626

 

کلید واژه ها: اداره دانش آموختگان کارشناسان

آخرین ویرایش۰۹ بهمن ۱۴۰۲