فرم نیازسنجی عناوین کارگاه های توانمندسازی اساتید -شش ماهه اول ۱۴۰۱

فرم نیاز سنجی اختصاصی عناوین کارگاه های توانمند سازی اساتید نیمه اول1401
 • خواهشمند است نظرات خود را در خصوص عناوین آموزشی زیر مرقوم فرمایید.
  0
 • 1
 • خلاقیت در تدریس*
  موافقم
  مخالف
  2
 • چگونه با طراحی اسلایدهای مناسب یادهی -یادگیری بهتری داشته باشیم؟*
  موافقم
  مخالفم
  3
 • سازمان دهی محتوای درسی*
  موافقم
  مخالفم
  4
 • فرایند نویسی در آموزش*
  موافقم
  مخالفم
  5
 • پژوهش در آموزش(دانش پژوهی)*
  موافقم
  مخالفم
  6
 • مدل های ارزشیابی،ارزشیابی درونی و بیرونی،اعتبارسنجی*
  موافقم
  مخالفم
  7
 • بازاندیشی و بازخورد در آموزش پزشکی*
  موافقم
  مخالفم
  8
 • آموزش الکترونیک اثربخش*
  موافقم
  مخالفم
  9
 • الگوهای طراحی و بازمهندسی برنامه های آموزشی*
  موافقم
  مخالفم
  10
 • اهمیت case study برای تدریس و چگونگی طراحی آن*
  موافقم
  مخالفم
  11
 • دوران پساکرونا در آموزش پزشکی*
  موافقم
  مخالفم
  12
 • چگونه مدرس بالینی بهتری شویم؟*
  موافقم
  مخالفم
  13
 • سنجش استدلال بالینی*
  موافقم
  مخالفم
  14
 • ارتقا آموزش بالینی در شرایط پاندمی*
  موافقم
  مخالفم
  15
 • چگونه یک الگوی موثر آموزشی بر دانشجو باشیم؟*
  موافقم
  مخالفم
  16
 • تکنیک های ارتباط موثر در آموزش مجازی*
  موافقم
  مخالفم
  17
 • ارزیابی مبتنی بر محل کار*
  موافقم
  مخالفم
  18
 • بهبود مهارتهای ارتباطی بین فردی*
  موافقم
  مخالفم
  19
 • ارتقای انگیزه یادگیری در آموزش علوم پزشکی*فقط یکی انتخاب کنید
  موافقم
  مخالفم
  20
 • استانداردسازی سوالات*فقط یکی انتخاب کنید
  موافقم
  مخالفم
  21
 • ارزشیابی دانشجو در آموزش مجازی*فقط یکی انتخاب کنید
  موافقم
  مخالفم
  22
 • روشهای نوین سنجش*فقط یکی انتخاب کنید
  موافقم
  مخالفم
  23