وظایف واحد سیستم ها وروش ها

تعداد بازدید:۱۴۶۴۲

رئوس شرح وظایف کارشناس مسئول سیستم ها و روش ها

1- مطالعه کلیه بخشنامه ها وآئین نامه های مربوط به اصلاح سیستم ها وروشهای اداری 

 2-مطالعه وبررسی درمورد فرآیندهای ارائه خدمات به‌منظورافزایش اثربخشی فعالیت‌ها

3- مطالعه وبررسی درجهت تهیه فرم‌های مورد نیازدانشگاه وحذف فرم‌های زائد یانادرست

4-بررسی روش‌های تخصیص جا و مکان به‌منظوراستفاده موثر از نیروی انسانی وامکانات فیزیکی کار

5- بررسی وتجزیه وتحلیل نحوه تقسیم کار به منظور تقسیم منطقی وصحیح کار بین کارکنان

6-ارائه پیشنهادهای اصلاحی درراستای اصلاح سیستم‌ها وروش‌های انجام کار

7- مطالعه وبررسی درزمینه جذب وبه‌کارگیری فنآوری‌های مدرن وپیشرفته برای ایجادسرعت انجام امور
وارتقاءکارایی

8-تهیه وگردآوری مطالب علمی جهت ارائه به ذینفعان 
 

 

رئوس شرح وظایف کارشناس مهندسی سیستم‌ها 

1-مطالعه کلیه بخشنامه ها وآئین نامه های مربوط به اصلاح سیستم ها وروشهای اداری

2-مطالعه وبررسی درمورد فرآیندهای انجام کاربه‌منظورافزایش اثربخشی فعالیت‌ها

3-مطالعه وبررسی درجهت تهیه فرم‌های مورد نیازبه‌منظوراجرای اموروحذف فرم‌های زائد یانادرست

4-مطالعه وبررسی درزمینه جذب وبه‌کارگیری فنآوری‌های مدرن وپیشرفته برای ایجادسرعت انجام امور 
وارتقاءکارایی

5-تهیه وگردآوری مطالب علمی جهت ارائه به ذینفعان

 

کلید واژه ها: واحدسیستم ها و روش ها فرآیندهای ارائه خدمات کارشناس مسئول سیستم ها و روش ها کارشناس مهندسی سیستم‌ها

آخرین ویرایش۱۴ شهریور ۱۴۰۰