مطالب مرتبط با کلید واژه

واحدسیستم ها و روش ها


وظایف واحد سیستم ها وروش ها

رئوس شرح وظایف کارشناس مسئول سیستم ها و روش ها 1- مطالعه کلیه بخشنامه ها وآئین نامه های مربوط به اصلاح سیستم ها وروشهای اداری   2-مطالعه وبررسی درمورد فرآیندهای ارائه خدمات به‌منظورافزایش اثربخشی فعالیت‌ها 3- مطالعه وبررسی درجهت تهیه فرم‌های مورد نیازدانشگاه وحذف ...