وظایف واحدارزیابی عملکرد کارکنان

تعداد بازدید:۴۵۰۰

 رئوس شرح وظایف کارشناس مسئول ارزیابی عملکردکارکنان 

1- ارائه راهنمائی های لازم به رابطین ارزیابی ، درجهت آشنایی با طرح ارزیابی عملکردپرسنل

2- نظارت برحسن اجرای برنامه ارزیابی (پیگیری های لازم جهت تکمیل فرم های ارزیابی عملکرد کارکنان 
در محد وده زمانی مقرروارائه گزارش مواردعدم رعایت ضوابط ودستورالعمل های ابلاغی به بالاترین مقام دستگاه اجرائی)

3- تشکیل بانک اطلاعات بااستفاده از روش های مکانیزه به منظور تمرکزاطلاعات و...

4- دریافت ، بررسی و رسیدگی به شکایات پرسنل در خصوص ارزیابی

5 - تهیه لیست های ارزیابی و گزارش های مورد نیاز و ارائه به واحدهای ذیربط

 

 

کلید واژه ها: واحدارزیابی عملکرد کارکنان راهنمایی رابطین

آخرین ویرایش۱۴ شهریور ۱۴۰۰