مطالب مرتبط با کلید واژه

راهنمایی رابطین


وظایف واحدارزیابی عملکرد کارکنان

 رئوس شرح وظایف کارشناس مسئول ارزیابی عملکردکارکنان  1- ارائه راهنمائی های لازم به رابطین ارزیابی ، درجهت آشنایی با طرح ارزیابی عملکردپرسنل 2- نظارت برحسن اجرای برنامه ارزیابی (پیگیری های لازم جهت تکمیل فرم های ارزیابی عملکرد کارکنان  در محد وده زمانی مقرروارائه گزارش مواردعدم رعایت ...