مطالب مرتبط با کلید واژه

کارشناس مهندسی مشاغل


معرفی پرسنل واحد مهندسی مشاغل

کارشناس مسئول مهندسی مشاغل: آقای مهران هدایت‌زاده مدرک تحصیلی: لیسانس مدیریت صنعتی سابقۀ خدمت: 25 سال شمارۀ مرکز تلفن: 8-33136055-086، شمارۀ تلفن داخلی: 2238 رئوس شرح وظایف کارشناس مسئول مهندسی مشاغل: 1- نظارت بر به‌کارگیری منابع انسانی شاغل در واحدهای ستادی و محیطی دانشگاه در ...

وظایف واحدمهندسی مشاغل

رئوس شرح وظایف  کارشناس مسئول مهندسی مشاغل   1-انجام مطالعات دررابطه با طبقه بندی مشاغل وانطباق آن با نیازهای استخدامی ودر   صورت لزوم ارائه پیشنهاد به مراجع قانونی                  2- بررسی پیشنهادهای واحدهای ذیربط دررابطه با طرح های طبقه بندی مشاغل وانطباق      با ...