وظایف واحدمهندسی مشاغل

تعداد بازدید:۱۱۶۶

رئوس شرح وظایف  کارشناس مسئول مهندسی مشاغل

  1-انجام مطالعات دررابطه با طبقه بندی مشاغل وانطباق آن با نیازهای استخدامی ودر
  صورت لزوم ارائه پیشنهاد به مراجع قانونی               
  2- بررسی پیشنهادهای واحدهای ذیربط دررابطه با طرح های طبقه بندی مشاغل وانطباق  
   با نیازهای استخدامی ودرصورت لزوم پیشنهاد به مراجع قانونی برای تائید

  3 - نظارت وکنترل دربررسی مدارک ارائه شده درخصوص تشخیص تجربه ، مدرک تحصیلی
       و ... براساس مستندات و مقررات مندرج در طرح های طبقه بندی مشاغل
  4- بررسی پیشنهادها و مدارک واصله در امرانتصابات ، جهت طرح درکمیته طبقه بندی مشاغل

  5- بررسی مدارک مربوط به مشمولین طرح های ارزیابی مشاغل مدیران ،‌تحقیقی وتخصصی ، پزشکان

  6- شرکت درجلسات کمیته های اجرائی طرح طبقه بندی مشاغل

  7- همکاری باکارشناسان تشکیلات درمورد تهیه شرح وظایف پست های سازمانی

 

   رئوس شرح وظایف کارشناس  مهندسی مشاغل

     1- نظارت وکنترل دربررسی مدارک ارائه شده درخصوص تشخیص تجربه ، مدرک تحصیلی 
    و ...براساس مستندات و مقررات مندرج در طرح های طبقه بندی مشاغل

    2 - بررسی پیشنهادها و مدارک واصله در امرانتصابات  جهت طرح درکمیته طبقه بندی مشاغل

    3  - بررسی مدارک مربوط به مشمولین طرح های ارزیابی مشاغل مدیران ،‌ تحقیقی
     وتخصصی ، پزشکان

    4- همکاری باکارشناسان تشکیلات درمورد تهیه شرح وظایف پست های سازمانی

 

کلید واژه ها: کارشناس مهندسی مشاغل رئوس شرح وظایف کارشناس مسئول مهندسی مشاغل طرح های طبقه بندی مشاغل

آخرین ویرایش۱۴ شهریور ۱۴۰۰