مطالب مرتبط با کلید واژه

طرح های طبقه بندی مشاغل


وظایف واحدمهندسی مشاغل

رئوس شرح وظایف  کارشناس مسئول مهندسی مشاغل   1-انجام مطالعات دررابطه با طبقه بندی مشاغل وانطباق آن با نیازهای استخدامی ودر   صورت لزوم ارائه پیشنهاد به مراجع قانونی                  2- بررسی پیشنهادهای واحدهای ذیربط دررابطه با طرح های طبقه بندی مشاغل وانطباق      با ...