مطالب مرتبط با کلید واژه

سیستمها وروشها


وظایف مدیر توسعه سازمان وتحول اداری

وظایف مدیر توسعه سازمان وتحول اداری 1- مطالعه ،بررسی درموردقوانین ،آئین نامه ها ودستورالعمل های مرتبط با حوزه فعالیت واظهارنظروارائه پیشنهادهای اصلاحی 2- نظارت برحسن اجرای امورووظایف محوله واجرای دقیق وصحیح مصوبات کمیته های حوزه مدیریت توسعه سازمان وتحول اداری 3- مطالعه وبررسی های ...

مقالات واحد سیستم ها وروش ها

مقالات واحد سیستم ها وروش ها

1-خلاصه فصول 7-1کتاب :تجزیه وتحلیل سیستمها وروشها 2-خلاصه مقاله آشنایی با فرآیند گرایی و مدیریت فرآیند در سازمان 3-اثر بخشی اجرای چرخه مدیریت بهر ه وری با رویکردکایزن عملیاتی 4-عوامل کلیدی موفقیت درپیاده سازی مدیریت فرآیند و ارایه چهارچوبی برای ارزیابی آمادگی سازمان 5-نقش بکارگیری ...