وظایف مدیر توسعه سازمان وتحول اداری

تعداد بازدید:۱۷۸۱

وظایف مدیر توسعه سازمان وتحول اداری

1- مطالعه ،بررسی درموردقوانین ،آئین نامه ها ودستورالعمل های مرتبط با حوزه فعالیت واظهارنظروارائه پیشنهادهای اصلاحی

2- نظارت برحسن اجرای امورووظایف محوله واجرای دقیق وصحیح مصوبات کمیته های حوزه مدیریت توسعه سازمان وتحول اداری

3- مطالعه وبررسی های لازم درامورمرتبط بامهندسی مشاغل وسازمان آموزش ضمن خدمت،ارزیابی پرسنلی وسیستم ها وروش هاوتحول اداری درراستای تحقق اهداف دستگاه

4-نظارت وارزیابی عملکردواحدهای کارشناسی زیرمجموعه مدیریت

5-مطالعه وبررسی روش های گردش کاردردستگاه اجرایی به منظورایجادسیستم ها وروش های کاربردی ساده درامورجاری ازطریق ارائه پیشنهادهای اصلاحی

6-نظارت براجرای صحیح تشکیلات تفصیلی،تنظیم شرح وظایف پست های مصوب سازمانی واصلاح ساختار تشکیلاتی دستگاه با همکاری کارشناسان مربوطه وواحدهای تابعه

7- مطالعه وبررسی درزمینه نیازهای آموزشی وبرنامه ریزی دوره های آموزشی پرسنل درسطوح مختلف بر اساس نیاز سنجی های انجام شده واجرای دوره ها

8-برگزاری وشرکت درجلسات کمیته های مرتبط باحوزه فعالیت وارائه نظرپیرامون موضوعات مطرح شده

9-رسیدگی به اعتراضات پرسنلی درموردنحوه اجراءیاعدم اجرای مصوبات کمیته های مختلف حوزه مدیریت توسعه سازمان وتحول اداری

کلید واژه ها: وظایف مدیر توسعه اجرای صحیح تشکیلات تفصیلی سیستمها وروشها مهندسی مشاغل و مهندسی سازمان تحول اداری

آخرین ویرایش۱۴ شهریور ۱۴۰۰